Nieuwe regelingen noodsteunpakket Corona vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni tot en met 30 september kunnen ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis gebruik maken van het tweede noodsteunpakket. In dit noodpakket zit een tegemoetkoming voor vaste lasten van maximaal € 50.000 voor mkb-bedrijven die aanzienlijk omzetverlies leiden door de crisis. Daarnaast zijn de NOW en de Tozo in aangepaste vorm verlengd.

Het noodpakket dat ondernemers moet helpen tot 1 oktober 2020 kost het kabinet ongeveer 17,5 miljard euro. In de uitbraakfase van het coronavirus lag de nadruk op baanbehoud en overbruggingskrediet, maar nu we in de overgangsfase zijn beland, is het tweede noodpakket gericht op bij- en omscholing en tegemoetkoming voor het betalen van vaste lasten. Het doel van de overheid met dit noodpakket is nog steeds om werkgelegenheid te behouden, maar helaas zijn niet alle ontslagen en faillissementen te voorkomen. Daarvoor moeten ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie, volgens het kabinet.

Het tweede steunpakket bestaat uit de volgende onderdelen:

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Deze regeling is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis en is de opvolger van de TOGS en. Als een bedrijf voldoet aan de voorwaarden kan het tot € 50.000  tegemoetkoming per vier maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen.

Ondernemingen die gebruik konden maken van de TOGS komen nu in aanmerking voor de TVL. Hiervoor is door de regering € 1 miljard uitgetrokken. Aanvragen van de regeling kan vanaf eind juni als de TOGS-regeling afloopt. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 30 september.

Tozo 1.0 wordt Tozo 2.0

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is met aangepaste voorwaarden met 4 maanden verlengd tot 1 oktober. De verlengde regeling heet Tozo 2.0. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2.0 voldoen, tot en met september een Tozo-uitkering ontvangen. De Tozo 2.0 staat ook open voor nieuwe aanvragen.

Het bedrag dat maximaal geleend kan worden voor bedrijfskapitaal is binnen de Tozo  € 10.157. Deze regeling wordt ook verlengd. Tozo 2.0 geldt voor juni, juli, augustus en september en kan sinds 1 juni aangevraagd worden via de woongemeente.

NOW wordt verlengd, regels ontslagboete aangepast

De NOW kan ook over de periode juni, juli, augustus en september 2020 worden aangevraagd. De nieuwe versie van deze tegemoetkoming in de loonkosten lijkt op zijn voorganger, maar in de NOW 2.0 zijn wel enkele voorwaarden aangepast:

  • De bestaande extra korting van 50% bij bedrijfseconomisch ontslag in de NOW vervalt. Daartegenover staat dat bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, een akkoord moeten hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Is er geen akkoord, dan moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag.
  • Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor omscholing van personeel via het crisisprogramma NL leert door. Werkgevers die de NOW aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Vanaf juli kunnen deze werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Loopbaanadviseurs helpen deelnemers met advies gericht op kansen in de arbeidsmarkt. Dit programma staat ook open voor flexwerkers en zzp’ers. De wervingscampagne zal via diverse partijen lopen.
  • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40%. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
  • De referentiemaand voor de loonsom is maart 2020.
  • Daarnaast mag een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Uitstel betaling belasting verlengd tot 1 oktober

De versoepeling van het verlenen van uitstel van betaling aan ondernemers door de Belastingdienst geldt in elk geval tot 1 oktober. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen uit het eerste steunpakket, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, zijn tot 1 oktober 2020 verlengd.

Bij de eerste aanvraag van uitstel, wordt direct drie maanden uitstel van betaling verleend. Daarvoor hoeft maar één keer een verzoek te worden ingediend en dit geldt voor alle belastingsoorten. Het aanvragen van een langere periode van uitstel is ook mogelijk. Hierbij geldt dat een verklaring moet worden gedaan dat er geen dividenden of bonussen uitgekeerd zullen worden en dat het bedrijf geen eigen aandelen zal inkomen. Hiermee wil de Belastingdienst zoveel mogelijk geld in de ondernemingen houden.

Coronakredietverlening en -garanties aan ondernemers lopen door

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door.

Meer geld voor COL

Voor de Corona-Overbruggingslening (COL) is € 200 miljoen extra beschikbaar gesteld. Onder andere startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers kunnen deze   kredietregeling aanvragen via Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMS). Het gaat om bedrijven die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Daarnaast staat de COL-faciliteit onder voorwaarden open voor mkb-ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om ingehouden winsten. Om in aanmerking te komen mogen bedrijven geen bancaire financieringsrelatie hebben, met uitzondering van een beperkte rekening-courantverhouding.

Flexwerkersregeling

De nieuwe TOFA-regeling voor flexwerkers staat open bij het UWV. Deze Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten biedt flexwerkers die in aanmerking komen een maandelijkse tegemoetkoming van 550 euro bruto over de maanden maart, april en mei 2020. Dat bedrag wordt gezien als loon dat belast wordt en geldt als inkomen. Om aanspraak te maken moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wilt u meer weten over de regelingen en of deze voor u van toepassing zijn? Aarzel dan niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Bron: KvK