GRIP OP UW PRIVACY

Privacyverklaring Bigma Accountants

Bigma Accountants B.V. (hierna: “Bigma Accountants”) verzamelt diverse (persoons)gegevens bij het gebruik van de website www.bigma.nl en bij haar dienstverlening. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Bigma Accountants zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). Bigma Accountants heeft als uitgangspunt om nauwkeurig om te gaan met de privacy van bezoekers van de website en bij haar dienstverlening. Deze Privacyverkaring beschrijft het beleid dat Bigma Accountants hanteert met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan, verstrekken en beschermen van persoonsgegevens (hierna: “Privacyverklaring”).

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die in het kader van de overeenkomst voor dienstverlening wordt verwerkt. Een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd wordt als identificeerbaar beschouwd. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu, vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

Wie is de cliënt?

De cliënt is diegene met wie Bigma Accountants een overeenkomst voor dienstverlening is aangegaan. Bigma Accountants kan voor deze cliënt persoonsgegevens verwerken zonder aan haar rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. Bigma Accountants is dan de verwerken. Ook kan het zijn dat Bigma Accountants alleen of samen met derden het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Bigma Accountants is dan de verantwoordelijke voor verwerking.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Bigma Accountants verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens. Indien u bij ons een dienst afneemt of een contactformulier invult, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst. Bigma Accountants verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons bekend heeft gemaakt of omdat wij deze in het kader van onze dienstverlening van derden verkrijgen, zoals cliënten of wederpartijen. In alle andere gevallen vragen wij expliciet uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals voor het versturen van een nieuwsbrief wanneer wij geen overeenkomst met u hebben gesloten. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken. Hieronder lichten wij toe wanneer welke persoonsgegevens worden verwerkt voor welke doeleinden.

 • Websitebezoekers
  Bigma Accountants gebruikt in alle gevallen alleen die persoonsgegevens die de bezoekers van de websites zelf aan Bigma Accountants ter beschikking stellen. De bezoekers stellen die gegevens onder andere ter beschikking door deze zelf in te vullen op een formulier op onze website (zoals naam en adresgegevens) of door hun browser cookies te laten accepteren (bijvoorbeeld een IP-adres).

 • Dienstverlening
  Om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen hebben wij onder meer uw voorletters, voornaam/voornamen, achternaam, burgerservicenummer, adres en postcode, woon- of vestigingsplaats, telefoonnummer, e-mailadres, functietitel en betalingsgegevens nodig. Op grond van een wettelijke verplichting zijn wij voorts gehouden u te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.

 • Marketing
  Van onze cliënten verzamelen wij contactgegevens zoals voorletters, voornaam/voornamen, achternaam, adres en postcode, woon- of vestigingsplaats, telefoonnummer en een e-mailadres. Voornoemde gegevens verzamelen wij ook van onze contactpersoon bij bedrijven of organisaties (zakelijke contactgegevens). Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt voor eigen marketingdoeleinden.

 • Sollicitatieprocedure
  Tijdens een sollicitatieprocedures bij Bigma Accountants worden onder andere de voorletters, voornaam/voornamen, achternaam, adres en postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, curriculum vitae (CV), werkervaring en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en/of de uitslag van een assessment verzameld van de sollicitant. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en worden uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd indien u niet bij ons in dienst treedt. Bigma Accountants uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie voor toekomstige vacatures, mits u daar toestemming voor geeft.

 • Contactformulier
  Indien u op onze website een contactformulier invult om een afspraak te maken met Bigma Accountants, vragen wij u om uw naam en uw e-mailadres en/of uw telefoonnummer in te vullen, afhankelijk van de wijze waarop u wilt dat wij contact met u opnemen.

Doel van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • Een overeenkomsten met u te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen.

 • Opdrachten met u overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren.

 • U te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (via bijvoorbeeld e-mail, een nieuwsbrief of een bedrijfsbrochure).

 • U een aanbieding te kunnen doen.

 • Te kunnen voldoen aan geldende wet- en regelgeving.

 • Financiële administratie uit te kunnen voeren.

 • U toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van de website bigma.nl

Verkoop persoonsgegevens aan derden

Bigma Accountants verkoopt nooit persoonsgegevens aan derden. Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en andere derden, behalve in de navolgende omstandigheden:

 • Uitvoering van een overeenkomst
  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de contractuele verplichtingen.

 • Met uw toestemming
  Met uw toestemming zullen wij eventueel persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. Toestemming kan alleen worden gegeven indien het doel en de gevolgen voor u duidelijk zijn.

 • Voor externe verwerking
  Indien nodig verstrekken wij persoonsgegevens aan onze leveranciers zodat zij gegevens in opdracht van ons kunnen verwerken. Dit gebeurt onder onze instructie en in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

 • Om wettelijke redenen
  Persoonsgegevens worden verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet en regelgeving, voor het voeren van wettelijke procedures, vanwege een gerechtelijk bevel/gerechtelijk vonnis, of verzoeken van overheidsinstanties.

Gebruik van cookies

Bigma Accountants maakt op haar website gebruik van verschillende cookies. Bigma Accountants gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bezwaar aantekenen

U kunt kosteloos bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven door een e-mail te zenden naar info@bigma.nl. Bigma Accountants zal op eerste verzoek het gebruik beëindigen. In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar aantekenen door een e-mail te sturen naar info@bigma.nl. Bigma Accountants zal binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal Bigma Accountants de verwerking beëindigen.

Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit

U heeft het recht om uw persoonsgegeven te corrigeren, in te zien, te verwijderen en over te dragen (dataportabiliteit). Ook kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u van genoemde rechten gebruikt wenst te maken, dan kunt u een e-mail sturen naar info@bigma.nl. Bigma Accountants zal u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Voorts kunnen uw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van uw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@bigma.nl. Daarnaast wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Ons uitgangspunt is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze diensten te kunnen leveren, tenzij er een wettelijke bewaarplicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Daarna zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd.

Datalekken

Mocht er sprake zijn van een datalek dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Beveiliging

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing alsmede voor geheimhouding van de gegevens. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op met via info@bigma.nl.

Vragen

Hebt u vragen over ons Privacystatement? Neem dan contact met ons op via info@bigma.nl.

Wijzigingen in de Privacyverklaring

Het is mogelijk dat in dit Privacyverklaring wijzigingen worden aangebracht. De wijzigingen en toevoegingen zijn van kracht vanaf de datum waarop ze zijn geplaatst op de website. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17 maart 2020.

Contact

Bigma Accountants
Sint Antoniusstraat 23
5334 JZ Velddriel
info@bigma.nl